كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : قابليت شي گرايي در برنامه نويسي چيست ؟ :

شرح :

 شي گرايي يک شيوه برنامه نويسي است که ساختار يا بلوک اصلي اجزاي آن شي ها مي باشند. در واقع دراين شيوه برنامه نويسي، برنامه به شيء گرايش پيدا مي کند. به اين معنا که داده ها و توابعي که قرار است بر روي اين داده ها عمل کنند، تا حد امکان در قالبي به نام شي در کنار يکديگر قرار گرفته، جمع بندي شده و يک واحد (شي) را تشکيل داده و نسبت به محيط بيرونِ خود، کپسوله مي شوند و از اين طريق، توابع بيگانه ي خارج از آن شي، ديگر امکان ايجاد تغيير در داده هاي درون آن شي را ندارند. به طور مثال حساب بانکي شما که شامل مشخصات فردي شما و ميزان سپرده ي شما در بانک است، تشکيل يک شي را مي دهند و به دليل دارا بودن ويژه گي کپسوله، امکان دستکاري در ميزان سپرده يا مشخصات شما، توسط ديگران وجود ندارد. از ديگر ويژه گي هاي برنامه نويسي شي گرا، پيچيدگي کم، هزينه ي کم، امکان گسترش سريع برنامه با خطاي کمتر نسبت به ساير پاراديام هاي برنامه نويسي است.