موضوع مقاله :

قابلیت شی گرایی در برنامه نویسی چیست ؟

چکیده :

قابلیت شی گرایی در برنامه نویسی چیست ؟


شرح :

 شی گرایی یک شیوه برنامه نویسی است که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن شی ها می باشند. در واقع دراین شیوه برنامه نویسی، برنامه به شیء گرایش پیدا می کند. به این معنا که داده ها و توابعی که قرار است بر روی این داده ها عمل کنند، تا حد امکان در قالبی به نام شی در کنار یکدیگر قرار گرفته، جمع بندی شده و یک واحد (شی) را تشکیل داده و نسبت به محیط بیرونِ خود، کپسوله می شوند و از این طریق، توابع بیگانه ی خارج از آن شی، دیگر امکان ایجاد تغییر در داده های درون آن شی را ندارند. به طور مثال حساب بانکی شما که شامل مشخصات فردی شما و میزان سپرده ی شما در بانک است، تشکیل یک شی را می دهند و به دلیل دارا بودن ویژه گی کپسوله، امکان دستکاری در میزان سپرده یا مشخصات شما، توسط دیگران وجود ندارد. از دیگر ویژه گی های برنامه نویسی شی گرا، پیچیدگی کم، هزینه ی کم، امکان گسترش سریع برنامه با خطای کمتر نسبت به سایر پارادیام های برنامه نویسی است.