مفهوم Pishing در اینترنت چیست؟

چکیده :

مفهوم Pishing در اینترنت چیست؟Phishing از جمله واژه هائی است كه توسط مهاجمان در عرصه ادبیات اینترنت مطرح و به ترغیب توام با نیرنگ كاربران به افشای اطلاعات حساس و شخصی آنان ، اشاره دارد . مهاجمان به منظور نیل به اهداف مخرب خود در اولین مرحله درخواست موجه خود را برای افراد بیشماری ارسال می نمایند و در انتظار پاسخ می مانند . آنان امیدوارند كه حتی اگر بتوانند تعداد اندكی از افراد را ترغیب به افشای اطلاعات حساس و شخصی خود نمایند در رسالت خود موفق بوده اند . امیدواری آنان چندان هم بی دلیل نخواهد بود چراكه با توجه به گستردگی تعداد قربانیان اولیه احتمالی ، شانس موفیقت نهائی آنان از لحاظ آماری نیز افزایش می یابد .