هکر های کلاه سفید

چکیده :

هکر های کلاه سفیداین هکر ها حفره های امنیتی را پیدا کرده و ب هیچ عنوان اقدامی سو استفاده گرانه ای انجام نمی دهند و شدیدا با هکر های کلاه مشکی مقابله می کنند.