مفهوم Herts در نرم افزار چیست؟

چکیده :

مفهوم Herts در نرم افزار چیست؟واحد اندازه گیری فركانس راگویند. فركانس تعداد دفعات رویداد یك واقعه را نشان می دهد.