موضوع مقاله :

منظور از داده در نرم افزار چیست؟

چکیده :

منظور از داده در نرم افزار چیست؟


شرح : داده (مطالبی كه وارد كامپیوتر می گردد تا عملیاتی روی آن انجام گیرد)