كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : منظور از داده در نرم افزار چيست؟ :

شرح : داده (مطالبي كه وارد كامپيوتر مي گردد تا عملياتي روي آن انجام گيرد)