تفاوت های میان VBscript ,Javascript

چکیده :

تفاوت های میان VBscript ,Javascriptدر مواقعی که فایل ASP با زبان VBscript نوشته شود زمانی که از کلمه کلیدی call به کاربرده شود پارامترها در پرانتز قرار می گیرد و در غیر این صورت نیازی به قرار دادن پرانتز نیست. ولی در زمانی که فایل ASP با زبان  javascript نوشته شود همیشه باید پارامترها بعد از نام پروسیجر آورده شود و داخل پرانتز قرار گیرد.