نگهداری بیت کوین ها

چکیده :

نگهداری بیت کوین هابیت کوین ها به صورت مجازی بوده و جسم فیزیکی ندارد زیرا هیچ گاه چاپ نمی شوند و نمی توان آن ها را مانند پول های معمولی در بانک ها پس انداز کرد. بیت کوین ها در صورتی وجود دارند که شبکه موافق وجود آن ها باشد و شبکه شما  را مالک آن می داند. سابقه مالکیت بیت کوین ها در یک دفتر کل، به نام بلاک چین ثبت می شود و توسط تمامی کامپیوتر ها که به این شبکه متصل باشند قابل مشاهده است و نگهداری می شود.
این دفتر سوابق مالکان بیت کوین ها را به صورت نام مالک یا حساب بانکی ذخیره نمی کند بلکه آدرس بیت کوین ها سوابق مالک نگهداری می شود.
وقتی کسی بیت کوینی را استفاده کند مثلا آن را برای کسی ارسال کند این تراکنش به شبکه گفته شده و دفتر کل اطلاعات را بروز رسانی می کند.