كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اصطلاح توپولوژي در نرم افزار چيست؟ :

شرح : توپولوژي (مکان شناسي)، مطالعه رياضياتي روي خصوصياتي است که در طي تغيير شکلها ، ضربه خوردن ها و کشيده شدن اشياء ، به طور ثابت حفظ ميشوند (البته عمل پاره کردن مجاز نمي باشد). يک دايره به لحاظ توپولوژيکي هم ارز بيضي ميباشد که مي تواند در داخل آن با کشيده شدن تغيير شکل يابد و يک کره به سطح بيضي وار هم ارز است( يعني يک منحني بسته تک بعدي و بدون هيچ محل تقاطع که ميتواند در فضاي دو بعدي جاي گيرد)، مجموعه تمام وضعيتهاي ممکن براي عقربه هاي ساعت شمار و دقيقه شمار با هم ، به لحاظ توپولوژيکي با چنبره هم ارز است (يعني يک سطح دوبعدي که مي تواند در داخل فضاي سه بعدي جاي گيرد) و مجموعه تمام وضعيت هاي ممکن براي عقربه هاي ساعت شمار ، دقيقه شمار و ثانيه شمار با هم ، به لحاظ توپولوژي با يک شيء سه بعدي هم ارز مي باشد.