SimpleXML چه کاربردی دارد

چکیده :

SimpleXML چه کاربردی داردیک روش جدید برای خواندن خصوصیات و متن یک عنصر در PHP5 فراهم می کند. (البته اگر طرح بندی سند XML را بدانید)
SimpleXML در مقایسه با تجزیه کننده DOM یا Expat با کد کمتری به اطلاعات عناصر دسترسی پیدا می کند.

SimpleXML یک سند XML را به یک شی تبدیل می کند:

عناصر: بوسیله شیء SimpleXMLElement به یک سری خصوصیات تنها تبدیل می شوند، زمانی که در یک سطح، بیش از یک عنصر وجود دارد، از آرایه ها استفاده می شود.
خصوصیات: خصوصیات عناصر در یک آرایه انجمنی قابل دسترسی است، نام خصوصیت ایندکس آرایه است.
اطلاعات عنصر: متن اطلاعات عنصر به یک رشته تبدیل می شود، اگر یک عنصر بیش از یک متن داشت، آنها را به ترتیبی که پیدا کرده می چیند.
برای موارد پایه ای شبیه زیر، استفاده از SimpleXML بسیار ساده و سریع است:

خواندن یک فایل XML
استخراج اطلاعات از یک رشته XMLی
ویرایش متن یا مشخصه های یک عنصر
نکته: زمانی که با یک فایل XML پیشرفته شبیه namespaceها سروکار دارید بهتر است که از تجزه کننده های Expat یا DOM استفاده کنید.