كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پراکسي سرور چيست؟ :

شرح : Proxy: در مفهوم عاميانه به سانسور کردن سايتها تعبير مي شود. اما از نظر فني راه حلي است براي اينکه ما بتوانيم از
Invalid IP ها براي اتصال به اينترنت استفاده کنيم.
در اين روش بايد يک Proxy Server در شبکه نصب شود. در کل اين روش مطلوب نبوده و داراي نقاط ضعف عمده زير است: 1- نياز است که کاربران تنظيمات خاصي را در
کامپيوتر خود انجام دهند.
 2- در اين روش بسياري از پروتکلها پشتيباني نشده و قابل استفاده نيستند.
با اين حال برخي از مراکز اينترنتي نظير دانشگاهها، مؤسسات دولتي و امنيتي و ... براي کنترل بيشتر کاربران خود و گزارشگيري از سايتهاي مرور شده توسط هر کاربر از Proxy استفاده مي کنند.
از جمله نرم افزارهاي Proxy Server مي توان به Squid، ISA، CacheXpress و . . . اشاره کرد.