كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تگ هاي فرمت دهي به اچ تي ام ال :

شرح : تگ هاي مربوط به قالب بندي متن در HTML

<b>    متن را به صورت ضخيم يا bold نمايش مي دهد.
<strong>    متن را به صورت ضخيم يا strong نمايش مي دهد.
<em>    متن را به صورت مورب يا emphasized (تأکيد شده) نمايش مي دهد.
<i>    متن را به صورت مورب يا italic نمايش مي دهد.
<small>    متن را به صورت small نمايش مي دهد.
<big>    متن را به صورت big نمايش مي دهد.
<sub>    متن را به صورت subscripted نمايش مي دهد.
<sup>    متن را به صورت superscripted نمايش مي دهد.
<ins>    متن را به صورت inserted (زير خط دار) نمايش مي دهد.
<del>    متن را به صورت deleted (روي آن خط کشيده شده) نمايش مي دهد.