موضوع مقاله :

تگ های فرمت دهی به اچ تی ام ال

چکیده :

تگ های فرمت دهی به اچ تی ام ال


شرح : تگ های مربوط به قالب بندی متن در HTML

<b>    متن را به صورت ضخیم یا bold نمایش می دهد.
<strong>    متن را به صورت ضخیم یا strong نمایش می دهد.
<em>    متن را به صورت مورب یا emphasized (تأکید شده) نمایش می دهد.
<i>    متن را به صورت مورب یا italic نمایش می دهد.
<small>    متن را به صورت small نمایش می دهد.
<big>    متن را به صورت big نمایش می دهد.
<sub>    متن را به صورت subscripted نمایش می دهد.
<sup>    متن را به صورت superscripted نمایش می دهد.
<ins>    متن را به صورت inserted (زیر خط دار) نمایش می دهد.
<del>    متن را به صورت deleted (روی آن خط کشیده شده) نمایش می دهد.