در استایل داخلیcss import

چکیده :

در استایل داخلیcss import در استایل داخلیimport

فرض کنید فایل استایلی به نام مای استایل سی اس اس در پوشه ای به نام CSS داریم و میخواهیم در استایل داخلی آن را

فراخوانی کنیم تا عناصر سند وب ما بتوانند از استایل های آن استفاده کنند. کافی است بصورت زیر عمل کنیم:


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

  <title>External Style</title>

  </style>
</head>
<body>

</body>
</html>