چرخه حیات نرم‌افزار

چکیده :

چرخه حیات نرم‌افزارچرخه حیات نرم‌افزار، مجموع مراحل یک نرم‌افزار از زمان گسترش تا بلوغ، انتشار و پشتیبانی پس از آن را شامل می‌شود.
چرخه حیات نرم‌افزار از مراحل گوناگونی تشکیل شده که پایداری نرم‌افزار و میزان بهبود مورد نیاز، قبل از ارائه? نسخه? نهایی هم جزو آن است.
 تمام نسخه‌های اصلی یک محصول معمولاً هنگامی که یک ویژگی جدید اضافه می‌گردد، یا در حین مرحله آلفا عرضه می‌گردد،
مرحله‌ای که‌آن (نرم‌افزار) اشکال‌زدایی می‌گردد همان مرحله بتا(Beta) است، و در نهایت مرحله‌ای که همه? اشکالات مهم
برطرف شده‌است مرحله? stable است. یک مرحله میانی نیز ممکن است وجود داشته باشد. مراحل ممکن است صریحاً توسط
ارائه‌دهندگان پروژه تعدیل شوند یااعلام گردند، اما گاهی اوقات مراحل تولید صریحاً توضیح داده نمی‌شوند.
بر طبق قرارداد، اغلب  code namesقبل از ارائه? محصول توسط تعدادی از شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، هرچند محصول واقعی و ویژگی‌هایش حقیقتاً محرمانه است.