موضوع مقاله :

گوگل ترنسلیتر چیست؟

چکیده :

گوگل ترنسلیتر چیست؟


شرح : ترجمه‌گر گوگل یا نرم‌افزار ترجمه? گوگل (Google translate)، خدماتی در مرحله? بتا، از شرکت گوگل است که برای ترجمه? بخشی از یک متن و یا یک صفحه? وب، به زبانی دیگر به کار می‌رود.
این خدمات در تعداد بندها، یا محدوده? واژه‌های تخصصی، محدودیت دارد. همچنین می‌توانیم چیزی را در منابع زبانی دلخواه، به زبان خودمان در جویشگر گوگل جستجو کنیم، و نتایج را به زبان خود ببینیم.
برخلاف دیگر خدمات ترجمه? متن چون «Babel Fish»، «ای‌اوال»، و «Yahoo» که همگی از «SYSTRAN» استفاده می‌کنند، ترجمه‌گر گوگل نرم‌افزار ترجمه? اختصاصی خودش را دارد.
 برخی بر این باورند که این می‌تواند به یک انقلاب در صنعت زبان منجر شود.
مترجم گوگل می‌تواند واژه‌ها، متون و یا وب‌سایت‌ها را به ?? زبان ترجمه کند.