مفهوم دستور یا syntax در برنامه نویسی

چکیده :

مفهوم دستور یا syntax در برنامه نویسیدستور(syntax)
فرم سطحی یک زبان برنامه‌نویسی دستور آن نامیده می‌شود.
غالب زبان‌های برنامه‌نویسی کاملاً متنی اند؛ و از دنباله? متون شامل کلمات، اعداد، نشانگذاری، بسیار شبیه زبان نوشتاری طبیعی استفاده می‌کنند.
از طرف دیگر، برنامه‌هایی نیز وجود دارند که بیشتر گرافیکی اند، و از روابط بصری بین سمبل‌ها برای مشخص کردن برنامه استفاده می‌کنند.

دستور یک زبان ترکیبات ممکن سمبل‌ها برای ایجاد یک برنامه? درست را از نظر دستوری مشخص می‌کند. معنایی که به یک ترکیب سمبل‌ها داده می‌شود با معناشناسی اداره می‌شود (قراردادی یا نوشته شده در پیاده‌سازی منبع).