موضوع مقاله :

تفاوت DNS باrDNSچیست؟

چکیده :

تفاوت DNS باrDNSچیست؟


شرح : کامپیوترهای موجود در یک شبکه برای اتصال به یکدیگر از آدرسهای IP استفاده می کنند، ولی به یاد داشتن آدرس های IP
کامپیوترهای یک شبکه برای افرادی که قصد اتصال به آنان را دارند بسیار دشوار است. مثلا به خاطر سپردن نام دامنه
SarzaminDownload.com بسیار ساده تر از به خاطر سپردن آدرس IP نظیر آن (207.171.166.48) است.
به همین علت اغلب ما برای اتصال به سایت ها، نام دامنه آن را وارد می کنیم..
لذا DNS  به شما امکان می دهد تا به جای استفاده از آدرس های عددی IP برای اتصال به یک کامپیوتر خاص در شبکه ای دیگر  با به کارگیری نام دامنه ای که به خاطر آوردن آن برای شما راحت تر است به آن کامپیوتر متصل شده یا از آن سرویس بهره بگیرید.
برعکس عکس این مسئله، Reverse DNS یا rDNS نام دارد که آدرس IP را به نام دامنه متناظر ترجمه می کند.