cors چیست؟

چکیده :

cors چیست؟به زبان ساده ، cors به سادگی اجازه می دهد دامنه ها درخواست خود را برای منبع میزبانی به یک دامنه دیگر بفرستند. برای مثال اگر یک تصویر در siteA.com و siteB.com داشته باشیم. دسترسی به عکس برای نمایش در صفحه را خواهیم داشت.پس از ان siteA.com اجازه خواهد داد.مرورگر با خواندن header سایت b یک درخواست به sita.com بدهد. در غیر این صورت مرورگر پاسخ را رد می کند.