موضوع مقاله :

SOAP چیست؟

چکیده :

SOAP چیست؟


شرح : Simple Object Access Protocol [SOAP] یک پروتکل است که توسط مایکروسافت برای ایجاد ساختار فرمت داده یا پیام که روی اینترنت انتقال می یابد ارائه شد. پروتکل SOAP پایه اصلی WCF است که از فرمت XML استفاده می کند. وب سرویس، فایل [Web Services Description Language] WSDL را ایجاد میکند که اطلاعاتی درباره داده سرویس ارائه می دهد، پس فایل WSDL توسط کاربر برای درک متدهای در دسترس روی سرویس استفاده می شود.