موضوع مقاله :

قرارداد Fault Contract در WCF

چکیده :

قرارداد Fault Contract در WCF


شرح : Fault Contractمشاهده مستندی برای خطاهای رخ داده در سرویس برای کاربر فراهم می کند. این نوع قرارداد خطا، استثناء و علت خطای رخ داده در سرویس WCF را مدیریت می کند . درحالت پیش فرض زمانیکه یک خطا از سرویس ارسال می کنیم توسط سمت کاربر دریافت نخواهد شد، بنابراین برای کاهش مشکلات ، WCF انتقال پیام به کاربر از سرویس با استفاده از Fault Contract فراهم می کند .