موضوع مقاله :

قرارداد Message Contract در WCF

چکیده :

قرارداد Message Contract در WCF


شرح : قرارداد پیام (Message Contract) توسط WCF اجرا شده برای ارتباط بین کاربر و سرویس ارائه شده است . در این قرار داد می توانیم فرمت پیام خود را ایجاد کنیم .