كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : قرارداد Message Contract در WCF :

شرح : قرارداد پيام (Message Contract) توسط WCF اجرا شده براي ارتباط بين کاربر و سرويس ارائه شده است . در اين قرار داد مي توانيم فرمت پيام خود را ايجاد کنيم .