اتصال در WCF

چکیده :

اتصال در WCFاتصال (Binding) نقش مهمی دارد .اتصال چگونگی ارتباط کاربر با خدمات و آدرس که در آن نقطه نهایی میزبان شده است ، مشخص می کند .