كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پسوند‌هاي موجود در Entity Framework :

شرح : 1- csdl : اين پسوند از مخفف شدن Conceptual Schema Definition Language ساخته شده است. همان‌طور که از نام آن مشخص است اين نوع فايل شامل مدل مفهومي (conceptual model) ما مي‌باشد. اين نوع فايل، پياده سازي معادل Entity Data Model در LINQ مي‌باشد. ?- ssdl : اين پسوند از مخفف شدن Store Schema Definition Language ساخته شده است. اين نوع فايل مدل ذخيره‌سازي را تعريف مي‌کند. به اين مدل، مدل منطقي (logical model) هم گفته مي‌شود. ?- msl : اين پسوند از مخفف شدن Mapping Specification Language ساخته شده است. اين نوع فايل نگاشت بين دو مدل بالا را تعريف مي‌کند.