موضوع مقاله :

پسوند‌های موجود در Entity Framework

چکیده :

پسوند‌های موجود در Entity Framework


شرح : 1- csdl : این پسوند از مخفف شدن Conceptual Schema Definition Language ساخته شده است. همان‌طور که از نام آن مشخص است این نوع فایل شامل مدل مفهومی (conceptual model) ما می‌باشد. این نوع فایل، پیاده سازی معادل Entity Data Model در LINQ می‌باشد. ?- ssdl : این پسوند از مخفف شدن Store Schema Definition Language ساخته شده است. این نوع فایل مدل ذخیره‌سازی را تعریف می‌کند. به این مدل، مدل منطقی (logical model) هم گفته می‌شود. ?- msl : این پسوند از مخفف شدن Mapping Specification Language ساخته شده است. این نوع فایل نگاشت بین دو مدل بالا را تعریف می‌کند.