كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تفاوت Entity با object :

شرح : 1 -Entity مي تواند يک فيلد اصلي يا primary keys داشته باشد 2-Entity مي تواند داراي ارتباطي با Entity ديگر باشدمانند ارتباطات موجود در بانک اطلاعاتي