موضوع مقاله :

تفاوت Entity با object

چکیده :

تفاوت Entity با object


شرح : 1 -Entity می تواند یک فیلد اصلی یا primary keys داشته باشد 2-Entity می تواند دارای ارتباطی با Entity دیگر باشدمانند ارتباطات موجود در بانک اطلاعاتی