كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : روش هاي استفاده از EF :

شرح : 1) روش Database First : يعني وظيفه توسعه دهنده نرم افزار اين است که پايگاه داده را ايجاد کند. سپس با دادناين پايگاه داده به Entity Framework، يک فايل مدل با پسوند edmx تحويل بگيرد. 2) روش Model First : در اين روش وظيفه توسعه دهنده نرم افزار، ايجاد مدل مي باشد. يعني او خود فايلedmxرا مي سازد. بعد از اين کار مي تواند ازEFبخواهد تا پايگاه داده مربوط به اين مدل را ايجاد کند. 3) روش Code First اول؛ اين است که توسعه دهنده کلاس هاي مربوط به هر موجوديت را ايجاد مي کند. دوم؛ اين است که مثل روشDatabase Firstابتدا توسعه دهنده يک پايگاه داده ايجاد مي کند، سپس مدل را ايجاد مي کند، سپس از يک افزونه مي خواهد که موجوديتها را به همراه Contextايجاد کند و اينها را از مدل جدا کند.