روش های استفاده از EF

چکیده :

روش های استفاده از EF1) روش Database First : یعنی وظیفه توسعه دهنده نرم افزار این است که پایگاه داده را ایجاد کند. سپس با دادناین پایگاه داده به Entity Framework، یک فایل مدل با پسوند edmx تحویل بگیرد. 2) روش Model First : در این روش وظیفه توسعه دهنده نرم افزار، ایجاد مدل می باشد. یعنی او خود فایلedmxرا می سازد. بعد از این کار می تواند ازEFبخواهد تا پایگاه داده مربوط به این مدل را ایجاد کند. 3) روش Code First اول؛ این است که توسعه دهنده کلاس های مربوط به هر موجودیت را ایجاد می کند. دوم؛ این است که مثل روشDatabase Firstابتدا توسعه دهنده یک پایگاه داده ایجاد می کند، سپس مدل را ایجاد می کند، سپس از یک افزونه می خواهد که موجودیتها را به همراه Contextایجاد کند و اینها را از مدل جدا کند.