كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مفهوم ORM :

شرح : ORMيا Object Relational Mappingابزاري است که به وسيله آن مي توان جداول پايگاه داده را پردازش کرد و آنها را به فرمت شيءنگاشت کرد که در کدنويسي خواناتر باشند. در کدنويسي به جاي اين که به صورت مستقيم با جداول پايگاه داده کار کنيم بر روي اشياء کار مي کنيم.