DataProvider چیست؟

چکیده :

DataProvider چیست؟می دانیم که ADO.NET به ما اجازه می دهد تا با انواع مختلف منابع داده و انواع مختلف دیتابیس ها تعامل داشته باشیم. به هرحال یک مجموعه ی مجزا از گروه هایی که به شما اجازه دهند آن را به طور جهانی انجام دهید، وجود ندارد. از آنجایی که منابع داده ی مختلف پروتکول های مختلفی را نمایش می دهند، ما نیاز به راهی برای ارتباط با منابع داده ی درست با استفاده از پروتکول درست داریم. برخی منابع داده ی قدیمی تر از پروتوکل ODBC استفاده می کنند، بسیاری از منابع داده ی جدیدتر از پروتوکل OleDb استفاده می کنند و هر روز منابع داده ی بیشتری وجود دارند که به شما اجازه ی ارتباط مستقیم با آنها را از طریق .NET ADO.NET می دهند.