كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : DataProvider چيست؟ :

شرح : مي دانيم که ADO.NET به ما اجازه مي دهد تا با انواع مختلف منابع داده و انواع مختلف ديتابيس ها تعامل داشته باشيم. به هرحال يک مجموعه ي مجزا از گروه هايي که به شما اجازه دهند آن را به طور جهاني انجام دهيد، وجود ندارد. از آنجايي که منابع داده ي مختلف پروتکول هاي مختلفي را نمايش مي دهند، ما نياز به راهي براي ارتباط با منابع داده ي درست با استفاده از پروتکول درست داريم. برخي منابع داده ي قديمي تر از پروتوکل ODBC استفاده مي کنند، بسياري از منابع داده ي جديدتر از پروتوکل OleDb استفاده مي کنند و هر روز منابع داده ي بيشتري وجود دارند که به شما اجازه ي ارتباط مستقيم با آنها را از طريق .NET ADO.NET مي دهند.