كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : UX چيست؟ :

شرح : UX به معني تجربه کاربر (User Experience) است که شامل رفتارها، احساسات و نگرش هاي کاربر درباره تجربه استفاده از يک محصول نرم افزاري است که مي تواند در نهايت جنبه هاي مختلفي مانند سودمندي، کاربرد آسان و کارايي را در ذهن کاربر به صورت يک خاطره تداعي کند.