كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : فناوري Cache :

شرح : اين فناوري اطلاعات يک صفحه را يک بار پردازش کرده و در محلي مشخص که مي تواند حافظه موقت سرور باشد نگهداري کند، در نتيجه فقط يک بار صفحه را پردازش خواهد کرد و در دفعات بعدي فراخواني صفحه، صفحه ذخيره شده را نمايش خواهد داد.