موضوع مقاله :

فناوری Cache

چکیده :

فناوری Cache


شرح : این فناوری اطلاعات یک صفحه را یک بار پردازش کرده و در محلی مشخص که می تواند حافظه موقت سرور باشد نگهداری کند، در نتیجه فقط یک بار صفحه را پردازش خواهد کرد و در دفعات بعدی فراخوانی صفحه، صفحه ذخیره شده را نمایش خواهد داد.