باز کردن فایل در PHP

چکیده :

باز کردن فایل در PHPتابع ()fopen برای باز کردن فایل ها در php مورد استفاده قرار می گیرد. پارامتر اول این تابع شامل نام فایلی است که می خواهیم باز شود و پارامتر دوم مشخص می کند که فایل در چه حالتی باز شود.