موضوع مقاله :

تابع Date در PHP

چکیده :

تابع Date در PHP


شرح : این تابع، رشته ای از داده ها را به عنوان پارمتر می گیرد و نتایج آنها را به صورت زمان یا تاریخ نمایش می دهد. در حقیقت با استفاده از این تابع می توان تاریخ یا زمان را در شکل های مختلف نشان داد.