كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تابع Date در PHP :

شرح : اين تابع، رشته اي از داده ها را به عنوان پارمتر مي گيرد و نتايج آنها را به صورت زمان يا تاريخ نمايش مي دهد. در حقيقت با استفاده از اين تابع مي توان تاريخ يا زمان را در شکل هاي مختلف نشان داد.