موضوع مقاله :

AJAX براساس استاندارهای اینترنت

چکیده :

AJAX براساس استاندارهای اینترنت


شرح : AJAX براساس استاندارهای اینترنت است و ترکیبی از موارد زیر را استفاده می کند: شیء XMLHttpRequest - برای تبادل داده با سرور، بصورت غیرهمزمان (asynchronously) استفاده می شود. JavaScript/DOM - برای نمایش اطلاعات و یا تعامل با داده ها CSS - برای مشخص کردن نحوه نمایش داده ها XML - اغلب بعنوان یک فرمت برای انتقال داده ها استفاده می شود.