كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اجزاي تشکيل دهنده ي MVC :

شرح : Model ( مدل ) : مدل در اصل حاوي اطلاعات مرکزي براي برنامه کاربردي است که شامل دسترسي به داده ها ، داده ها ( اطلاعات پايگاه داده ) ، قوانين اعتبار سنجي ( validation rules ) و منطق مجتمع سازي است . View ( نمايشگر ) : نمايشگر در واقع وظيفه نمايش به کاربر را بر عهده دارد و در واقع رابط کاربري ( User Interface ) است که مبتني بر کد هاي HTML است . معمولاً رابط کاربري از داده هاي Model ساخته مي شود . در واقع نقطه پايان برنامه کاربردي است و به کاربر نتايج عمليات ، بازيابي و نمايش داده از طريق برقراري ارتباط با دو بخش ديگر ؛ يعني Model و Controller را نشان مي دهد . Controller (کنترلگر ) : کنترلگر کنترل کننده جريان منطقي برنامه کاربردي است ، اين بخش با تعامل با Model و View مي تواند اجرا و جريان اطلاعاتي برنامه کاربردي را کنترل کند . مي توان گفت که کنترلگر واسط بين Model و View مي باشند ؛ يعني با Model کار مي کند و در انتها نمايشگري را براي نشان دادن واسط کاربري انتخاب مي کند . ورودي کاربر را مديريت کرده و به آنها پاسخ مي دهد و با کاربر تعامل مي کند . براي مثال ، Controller عبارت هاي پرس و جوي بانک اطلاعاتي را مديريت کرده و آن ها را به Model ارسال مي کند ، وظيفه اجراي پرس و جوها با Model است .