SSL چگونه کار می کند؟

چکیده :

SSL چگونه کار می کند؟SSL تکنولوژیی برای حفاظت از تبادلات آنلاین شما می باشد.SSL از سه طریق موجب افزایش اعتماد در وب سایت شمامی گردد.1-اطلاعات حساس را در طول تبادلات آنلاین کد گذاری می کند . 2-یک شناسنامه واحدی است که هویت مالک را تعیین میکند 3- هویت مالک را قبل از صدور گواهی تایید میکند .