اجزای پروتکل SSL

چکیده :

اجزای پروتکل SSL?- SSL Rocord Protocol که نوع قالب بندی داده های ارسالی را تعیین می کند. ?- SSL Handshake Protocol که براساس قالب تعیین شده در پروتکل قبلی، مقدمات ارسال داده ها میان سرویس دهنده ها و سرویس گیرنده های مبتنی بر SSL را تهیه می کند.