dependency injection در انگولار جی اس

چکیده :

dependency injection در انگولار جی اساین قسمت این امکان را می‌دهد که به جای ساختن یا جستجوی وابستگی‌ها آنها را از انگولار درخواست کنید . به عنوان مثال می‌گویید من به x نیاز دارم و DI ان را برای شما می‌سازد . هنگامی‌که به سرویس خاصی نیاز دارید کافی است آن را به لیست پارامترهای خود اضافه کنید و در این صورت انگولار ان سرویس را در اختیار شما قرار می‌دهد .