كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : قابليت transition يا انتقال :

شرح : اولين قابليتي که در اين آموزش به آن مي پردازيم transition يا انتقال نام دارد، CSS3 با استفاده از خاصيت transition مي تواند در دو رويداد (selector) متفاوت، ويژگي هاي يک عنصر را تغيير دهد، به طور مثال رنگ، عرض، ارتفاع و...، به مثال زير توجه کنيد.