موضوع مقاله :

قابلیت transition یا انتقال

چکیده :

قابلیت transition یا انتقال


شرح : اولین قابلیتی که در این آموزش به آن می پردازیم transition یا انتقال نام دارد، CSS3 با استفاده از خاصیت transition می تواند در دو رویداد (selector) متفاوت، ویژگی های یک عنصر را تغییر دهد، به طور مثال رنگ، عرض، ارتفاع و...، به مثال زیر توجه کنید.