كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : انواع هارد ديسک و مشخصه آنها :

شرح :
    ID
در تکنولوژي ( Integrated Drive Electronics ) IDE اطلاعات به صورت موازي پردازش مي شود و از طريق باس مربوطه به صورت رندوم انتقال داده مي شود.

IDE گاهي به عنوان ATA شناسايي مي شود که مخفف Advanc
    SCSI

SCSI = Small Computer System Interface

SCSI از IDE سريعتر و گرانتر مي باشد.ed Technology Attachment مي باشد.SATA يا Serial ATA که پردازش اطلاعات بصورت متوالي يا سري انجام مي شود. و بطور مشخص اطلاعات با باس ديتا منتقل مي شود.