روش های افزودن ابزار جستجو در وب سایت چگونه است؟

چکیده :

روش های افزودن ابزار جستجو در وب سایت چگونه است؟?) کاوش بر اساس نمایه تولید شده توسط ماشین: در این شیوه که در موتورهای کاوشی نظیر Altavista و webcrawler استفاده شده است, نمایه توسط ماشین و بدون کنترل مستقیم انسان بر فرایند انتخاب و نمایه سازی تهیه می شود. در نمایه سازی به این روش جامعیت مورد توجه است. (?, ص. ?? ??)

با معرفی صفحه وب به این موتورهای کاوش, نمایه ای از کلمات بکار رفته در صفحات تهیه شده و پس از کنترل آنها توشط سیاهه وارسی (Stop List) ? که حدود ??? کلمه را (البته در زبان انگلیسی) شامل می شود نمایه ویرایش و با حفظ مکان یاب واحد منبع (URL) و آدرس دهی نمایه تهیه می گردد. در واقع کاوشی که با استفاده از موتور کاوش انجام می گیرد, کاوش در همان لحظه در وب سایت انجام نمی شود بلکه کاوش در نمایه ای از پیش تعیین شده است.

این نوع نمایه و حاصل کاوشی که در آن صورت می گیرد دارای مشکلات و نواقصی است که هنوز مورد بحث محافل علمی است و تاکنون الگوریتم جامع و کاملی که منجر به بازیابی دقیق اطلاعات در وب شود ارائه یا مورد توافق قرار نگرفته است. البته باید این نکته را یادآور شد که موضوع پایگاه های اطلاعاتی که به وب متصل می شوند از نظر جستجو تابع منطق وضع شده در ساختار آن پایگاهها است و موتورهای کاوش به طور طبیعی بازیابی اطلاعات آنها تحت تاثیر قرار نمی دهد.

?) کاوش بر اساس نمایه های تولید شده توسط انسان: موتورهای کاوشی که امکاناستفاده از این نوع نمایه را دارند اساسا بر مبنای جستجوی آزاد متن عمل می کنند. اما در عین حال یک یک کنترل انسانی نیز بدان می افزایند. در موتور کاوش Yahoo از این شیوه استفاده میشود. نمایه ای که توسط انسان تهیه می گردد در نتیجه کاوش برجسته شده و متمتیز از متن اصلی نمایش داده می شود. چنین ویژگی را می توان هنگام طراحی وب و با استفاده از ریزبرنامه ها (Applet) به وب افزود.

?) ابر کاوشگر (Meta Search Engine): همانگونه که از عنوان بر می آید ابر کاوش به خودی خود یک ابزار مستقیم جستجو در صفحات وب نیست, بلکه ابزاری است که در موتورهای کاوش دیگر به جستجو می پردازد. مانند: Metafind, Webferret و Dogpile (?, ص. ??). این ابر کاوشگرها ویژگیهای موتورهای کاوش را شناخته و از جستجوی جامعی در هرآنچه در دسترس است به انجام می رسانند.