موضوع مقاله :

سایت های تجاری چیست؟

چکیده :

سایت های تجاری چیست؟


شرح : افراد و یا سازمان ها برای کسب سود بیشتر اقدام به ایجاد این نوع سایت ها میکنند. این سایت ها معمولا خدمات خود را از طریق تجارت الکترونیک به کاربران عرضه میکنند.