سایت های تراکنشی چیست؟

چکیده :

سایت های تراکنشی چیست؟این نوع سایت ها در واقع جهت هدایت تراکنشها و یا وظایف دیگر استفاده میشوند. سایت های تجارت الکترونیکی E-Commerce در این دسته قرار میگیرند.