كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پروپوزال چيست؟ :

شرح : پيش نويس طرح تحقيقي توجيهي است که بر مبناي علاقمندي و پ‍ژوهش هاي فرد متقاضي و مبتني بر فرضيه هاي علمي و استنتاجات تحقيقاتي باشد و بر اين اصل دانشجو مي تواند شاخه تحقيقي و ميزان سابقه فعاليت قبلي و نتايج حاصله را اعلام نمايد.