كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : معرفي نوع عملکرد NLB :

شرح : سرورهايي که مي خواهيد از آنها براي کلاستر کردن به اين روش استفاده کنيد نياز به داشتن سخت افزاري قدرتمند ندارند. چيزي به نام مخزن اطلاعات يا داده نيز در اين روش وجود نداردکه بين سرورهاي کلاستر به اشتراک گذاشته شود.براي مثال شما نيازي به اين نداريدکه يک مخزن ذخيره اطلاعات در شبکه داشته باشيد.هرچندکه در حالت استاندارد NLB خودش نوعي محدوديت را در روي رابط سرورهاي شبکه اعمال مي کند، در برخي مواقع شما مي توانيد از روش دومي نيز براي برقراري ارتباط سرور با شبکه بهره ببريد.