معماری Client Server در تولید نرم افزار چیست؟

چکیده :

معماری Client Server در تولید نرم افزار چیست؟     ویژگی  :
    -  در معماری فوق از سرویس دهند گان و سرویس گیرند گان  با خصایص متفاوت استفاده می شود.
    - اصل تقسیم کار دنبال و سرویس دهنده عملیات سنگین با پردازش بالا و سرویس گیرنده عملیات سبک را انجام خواهند داد.
    - دو بخش متفاوت یک برنامه ، در جهت انجام  عملیات با یکدیگر تشریک مساعی می نمایند.
    - سرویس گیرنده با ارسال درخواست و سرویس دهنده با پاسخ به درخواست جلوه ای از همیاری در پردازش عملیات را بنمایش می گذارند.
    - پلات فورم و سیستم های عامل سرویس دهنده و سرویس گیرنده می تواند متفاوت باشد.
    - عملیاتی را که یک برنامه انجام می دهد بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده تقسیم می گردد.
 
       مزایا  :
    - بهره گیری مناسب از پتانسیل های سخت افزاری موجود با توجه به اصل تقسیم عملیات ها
    - بهینه سازی استفاده و بکارگیری منابع اشتراکی  .
    - بهینه سازی توانائی کاربران از بعد  انجام فعالیت های متفاوت
    
       معایب   :
    - عدم وجود امکانات لازم  برای کپسوله نمودن سیاست های راهبردی نرم افزار
    - کاهش کارائی برنامه همزمان با افزایش تعداد کاربران همزمان

    - بهبود عملکرد برنامه و یا اعمال اصلاحات مورد نظر همواره یکی از چالش های جدی است .