كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پروتکل مسيريابي OSPFچيست؟ :

شرح :
پروتکل OSPF در دسته Link State قرار مي گيرد يکي از وظايف پروتکل هاي Link State ايجاد يک ديتابيس از ساختار شبکه مي باشد و براي پيدا کردن بهترين مسير از الگوريتمي به نام SPF بهره مي گيرد. پروتکل OSPF نسبت به ساير پروتکل هاي مسيريابي اطلاعات بيشتري در مورد ساختار شبکه بدست مي آورد که باعث مي شود تصميم گيري بهتري براي مسيريابي داشته باشد.