موضوع مقاله :

توسعه چند منظوره پست الکترونیک اینترنت

چکیده :

توسعه چند منظوره پست الکترونیک اینترنت


شرح : S/MIME  استانداردی برای رمزنگاری با کلید عمومی و امضایی از داده ی MIME است. S/MIME یکی از استانداردهای IETF است که در تعدادی از اسناد از جمله RFCها تعریف شده است. S/MIME را در اصل شرکت امنیت داده RSA توسعه داده است. مشخصات اصلی که به تازگی استفاده می شود توسعه یافته مشخصات MIME با استاندارد غیر رسمی صنعت PKCS#7 فرمت پیام امن است. کنترل تغییر به S/MIME از آن زمان به نیروی ضربت مهندسی اینترنت محول گردیده و مشخصات در حال حاضر در سینتکس پیام رمز شده گنجانده شده است.