كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : توسعه چند منظوره پست الکترونيک اينترنت :

شرح : S/MIME  استانداردي براي رمزنگاري با کليد عمومي و امضايي از داده ي MIME است. S/MIME يکي از استانداردهاي IETF است که در تعدادي از اسناد از جمله RFCها تعريف شده است. S/MIME را در اصل شرکت امنيت داده RSA توسعه داده است. مشخصات اصلي که به تازگي استفاده مي شود توسعه يافته مشخصات MIME با استاندارد غير رسمي صنعت PKCS#7 فرمت پيام امن است. کنترل تغيير به S/MIME از آن زمان به نيروي ضربت مهندسي اينترنت محول گرديده و مشخصات در حال حاضر در سينتکس پيام رمز شده گنجانده شده است.