پروتکلSMTPچیست؟

چکیده :

پروتکلSMTPچیست؟پست الكترونیكی یكی از مهمترین سرویس های اینترنت است كه شباهت زیادی به پست معمولی دارد. این سرویس، اتصال غیر هم زمان رابرای افراد پدید می آورد. بدین معنا كه افراد هر زمان مایل باشند می توانند اقدام به ارسال و یا مطالعه ی نامه های خود نمایند، بدون این كه نیاز باشد این اعمال را با زمان و برنامه ریزی دیگران منطبق كنند. هنگامی كه یك نامه ی الكترونیكی ارسال می شود، انتظار این است كه سرویس دهنده ی پست الكترونیكی، آن نامه را به درستی به مقصدارسال نماید. مراحل ارسال بدون توجه به سخت افزار و نرم افزار و تنها با استفاده از پروتكل های انتقال پست الكترونیكی انجام می شود.