كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : ارتباط بين صفحات سايت چيست؟ :

شرح : اگر وب سايتي با بيش از يک صفحه داريد آن را طوري طراحي کنيد که کاربران با حداقل تعداد کليک بتوانند به ديگر صفحات مورد نظرشان منتقل شوند. به عبارت ديگر لينک صفحات اصلي و مرتبط را در همه صفحات سايت بگنجانيد.