موضوع مقاله :

ارتباط بین صفحات سایت چیست؟

چکیده :

ارتباط بین صفحات سایت چیست؟


شرح : اگر وب سایتی با بیش از یک صفحه دارید آن را طوری طراحی کنید که کاربران با حداقل تعداد کلیک بتوانند به دیگر صفحات مورد نظرشان منتقل شوند. به عبارت دیگر لینک صفحات اصلی و مرتبط را در همه صفحات سایت بگنجانید.