موضوع مقاله :

چگونه طراحی وب سایت استاندارد میتواند مانع خروج کاربران از وب سایت شود؟

چکیده :

چگونه طراحی وب سایت استاندارد میتواند مانع خروج کاربران از وب سایت شود؟


شرح : یک طراحی مناسب می تواند میزان خروج کاربران از وب سایت را کاهش داده و موجب افزایش فعالیت کاربران در وب سایت شود .ساختار استاندارد و مناسب با تکیه بر محتوای مناسب و کاربردی میتوانید میزان خروج کاربران از وب سایت قبل از بازدید تنها یک صفحه را بگیرید و بازدید کننده را ترغیب به دیدن تمامی صفحات وب سایت نماید .