موضوع مقاله :

پروتوکل SMTPچیست؟

چکیده :

پروتوکل SMTPچیست؟


شرح : SMTP مهمترین پروتكل انتقال پست الكترونیكی می باشد. پروتكل SMTP مخفف SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL  بوده که از این پروتکل برای ارسال پیام‌های الكترونیكیE-mail استفاده می‌شود. . تا قبل از آن از پروتکل UUCP(Unix-to-Unix Copy) برای ارسال پیام‌های الكترونیكیE-mail استفاده می‌شد.