كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پروتوکل SMTPچيست؟ :

شرح : SMTP مهمترين پروتكل انتقال پست الكترونيكي مي باشد. پروتكل SMTP مخفف SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL  بوده که از اين پروتکل براي ارسال پيام‌هاي الكترونيكيE-mail استفاده مي‌شود. . تا قبل از آن از پروتکل UUCP(Unix-to-Unix Copy) براي ارسال پيام‌هاي الكترونيكيE-mail استفاده مي‌شد.